Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Detalles da novidade

CONVOCATORIA DE PLENOS

Esta tarde a partir das 20:15 horas na Casa Consistorial

04/12/2017

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 4 de decembro ás 20:15 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

    1. Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria de 7 de novembro de 2017.

    2. Expediente639/2017. Ordenanza municipal reguladora da expedición de tarxetas de estacionamento para persoas con discapacidade.

    3. Expediente 641/2017. Delegación de recadación executiva na Deputación Provincial (ORAL) de determinados ingresos de dereito público.

    4. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE nº 33 sobre melloras medioambientais "Pensa en global, actúa no local".     

    5. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE nº 34 sobre mellora da seguridade vial, anulación do proxecto da Variante e acondicionamento da N-550 ao seu paso polo concello de Valga.

    6. Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE nº 35 con motivo do 28 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero.

    7. Moción do grupo municipal do PP sobre a adhesión ao protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa "Concellos doing business Galicia".

B) Actividade de control

    8. Dación de conta de Decretos da Alcaldía (Art. 42 do ROF).

    9. Mocións de urxencia

C) Rogos e preguntas

 

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Extraordinaria

Data e hora: 4 de decembro ás 20:30 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

    1. Expediente 611/2017. Elaboración e aprobación inicial do orzamento de 2018, anexo de persoal e demais documentos que o integran.